Klystron là gì? Nghĩa của từ Klystron trong y khoa y học y sinh là gì?

0
151
Klystron là gì? Nghĩa của từ Klystron trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Klystron là gì? Nghĩa của từ Klystron trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘klistrɔn/

(vật lý) klytron

(vật lý ) klitroon (đèn điện tử)

đèn klystron

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE