Keratoconjunctivitis là gì? Nghĩa của từ Keratoconjunctivitis trong y khoa y học y sinh là gì?

0
196
Keratoconjunctivitis là gì? Nghĩa của từ Keratoconjunctivitis trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Keratoconjunctivitis là gì? Nghĩa của từ Keratoconjunctivitis trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ˌkɛrətoʊkənˌdʒʌŋktəˈvaɪtɪs/

viêm giác kết mạc

viêm kết-giác mạc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE