Isotope teletherapy unit là gì? Nghĩa của từ Isotope teletherapy unit trong y khoa y học y sinh là gì?

0
201
Isotope teletherapy unit là gì? Nghĩa của từ Isotope teletherapy unit trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Isotope teletherapy unit là gì? Nghĩa của từ Isotope teletherapy unit trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thiết bị xạ trị từ xa đồng tâm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE