Irradiation volume là gì? Nghĩa của từ Irradiation volume trong y khoa y học y sinh là gì?

0
139
Irradiation volume là gì? Nghĩa của từ Irradiation volume trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Irradiation volume là gì? Nghĩa của từ Irradiation volume trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thể tích chiếu xạ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE