Inverse square law là gì? Nghĩa của từ Inverse square law trong y khoa y học y sinh là gì?

0
138
Inverse square law là gì? Nghĩa của từ Inverse square law trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Inverse square law là gì? Nghĩa của từ Inverse square law trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

luật bình phương nghịch đảo

định luật bình phương nghịch đảo

định luật nghịch đảo bình phương

một định luật cơ bản biểu diễn sự suy giảm cường độ chùm tia X tỉ lệ với nghịch đảo bình phương khoảng cách từ điểm đo đến tiêu cự ống tia X (ví dụ: khi khoảng cách tăng lên gấp đôi thì cường độ chùm tia X giảm đi 4 lần).

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE