Invasive là gì? Nghĩa của từ Invasive trong y khoa y học y sinh là gì?

0
936
Invasive là gì? Nghĩa của từ Invasive trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Invasive là gì? Nghĩa của từ Invasive trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/in’veisiv/

Xâm lược, xâm chiếm, xâm lấn

Xâm lấn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE