Intra-arterial là gì? Nghĩa của từ Intra-arterial trong y khoa y học y sinh là gì?

0
879
Intra-arterial là gì? Nghĩa của từ Intra-arterial trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Intra-arterial là gì? Nghĩa của từ Intra-arterial trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/intrə-a:´tiəriəl/

trong động mạch

Trong động mạch

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE