Internal telephone station là gì? Nghĩa của từ Internal telephone station trong y khoa y học y sinh là gì?

0
164
Internal telephone station là gì? Nghĩa của từ Internal telephone station trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Internal telephone station là gì? Nghĩa của từ Internal telephone station trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Trạm điện thoại nội bộ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE