Instrument set for take out of gall ston là gì? Nghĩa của từ Instrument set for take out of gall ston trong y khoa y học y sinh là gì?

0
120
Instrument set for take out of gall ston là gì? Nghĩa của từ Instrument set for take out of gall ston trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Instrument set for take out of gall ston là gì? Nghĩa của từ Instrument set for take out of gall ston trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Dụng cụ lấy sỏi mật

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: