Inductive sensor là gì? Nghĩa của từ Inductive sensor trong y khoa y học y sinh là gì?

0
512
Inductive sensor là gì? Nghĩa của từ Inductive sensor trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Inductive sensor là gì? Nghĩa của từ Inductive sensor trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

cảm biến cảm ứng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE