Indirect ophthalmoscope là gì? Nghĩa của từ Indirect ophthalmoscope trong y khoa y học y sinh là gì?

0
130
Indirect ophthalmoscope là gì? Nghĩa của từ Indirect ophthalmoscope trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Indirect ophthalmoscope là gì? Nghĩa của từ Indirect ophthalmoscope trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

kính soi mắt gián tiếp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE