Immunotherapy là gì? Nghĩa của từ Immunotherapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
414
Immunotherapy là gì? Nghĩa của từ Immunotherapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Immunotherapy là gì? Nghĩa của từ Immunotherapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/im¸junəu´θerəpi/

miễn dịch trị liệu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE