Illuminated visual acuity testing chart là gì? Nghĩa của từ Illuminated visual acuity testing chart trong y khoa y học y sinh là gì?

0
167
Illuminated visual acuity testing chart là gì? Nghĩa của từ Illuminated visual acuity testing chart trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Illuminated visual acuity testing chart là gì? Nghĩa của từ Illuminated visual acuity testing chart trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bảng thử độ sáng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: