Hydrometer là gì? Nghĩa của từ Hydrometer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
565
Hydrometer là gì? Nghĩa của từ Hydrometer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hydrometer là gì? Nghĩa của từ Hydrometer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/hai’drɔmitə/

Dụng cụ đo tỷ trọng chất lỏng, tỉ trọng kế

thủy trọng kế

dịch tỷ trọng kế

phù kế

tỉ trọng kế (chất lỏng)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE