Hematology circulation measure in brain là gì? Nghĩa của từ Hematology circulation measure in brain trong y khoa y học y sinh là gì?

0
154
Hematology circulation measure in brain là gì? Nghĩa của từ Hematology circulation measure in brain trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Hematology circulation measure in brain là gì? Nghĩa của từ Hematology circulation measure in brain trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy đo lưu lượng huyết não

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: