Head light for examination là gì? Nghĩa của từ Head light for examination trong y khoa y học y sinh là gì?

0
299
Head light for examination là gì? Nghĩa của từ Head light for examination trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Head light for examination là gì? Nghĩa của từ Head light for examination trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Đèn treo trán khám ngũ quan

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE