Guard cell là gì? Nghĩa của từ Guard cell trong y khoa y học y sinh là gì?

0
182
Guard cell là gì? Nghĩa của từ Guard cell trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Guard cell là gì? Nghĩa của từ Guard cell trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

tế bào khí khổng

Tế bào khẩu

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE