Glaucoma là gì? Nghĩa của từ Glaucoma trong y khoa y học y sinh là gì?

0
150
Glaucoma là gì? Nghĩa của từ Glaucoma trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Glaucoma là gì? Nghĩa của từ Glaucoma trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/glɔ:’koumə/

(y học) bệnh glôcôm, bệnh tăng nhãn áp

bệnh tăng nhãn áp

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE