Galvanometer là gì? Nghĩa của từ Galvanometer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
181
Galvanometer là gì? Nghĩa của từ Galvanometer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Galvanometer là gì? Nghĩa của từ Galvanometer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

(vật lý) dụng cụ đo điện

điện

điện kế

điện kế

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE