Galvanic apparatus là gì? Nghĩa của từ Galvanic apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?

0
178
Galvanic apparatus là gì? Nghĩa của từ Galvanic apparatus trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Galvanic apparatus là gì? Nghĩa của từ Galvanic apparatus trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

máy kích thích dòng điện

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE