Fraizier, ventriculopuncture cannulas, 3 là gì? Nghĩa của từ Fraizier, ventriculopuncture cannulas, 3 trong y khoa y học y sinh là gì?

0
153
Fraizier, ventriculopuncture cannulas, 3 là gì? Nghĩa của từ Fraizier, ventriculopuncture cannulas, 3 trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Fraizier, ventriculopuncture cannulas, 3 là gì? Nghĩa của từ Fraizier, ventriculopuncture cannulas, 3 trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ống chọc não thất Fraizier, 3 mm Φ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: