Foream crutches là gì? Nghĩa của từ Foream crutches trong y khoa y học y sinh là gì?

0
129
Foream crutches là gì? Nghĩa của từ Foream crutches trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Foream crutches là gì? Nghĩa của từ Foream crutches trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Nạng tay

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE