Flow transducer là gì? Nghĩa của từ Flow transducer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
204
Flow transducer là gì? Nghĩa của từ Flow transducer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Flow transducer là gì? Nghĩa của từ Flow transducer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

máy chuyển đổi đo dòng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE