Fixation clamps for securing sterile cov là gì? Nghĩa của từ Fixation clamps for securing sterile cov trong y khoa y học y sinh là gì?

0
140
Fixation clamps for securing sterile cov là gì? Nghĩa của từ Fixation clamps for securing sterile cov trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Fixation clamps for securing sterile cov là gì? Nghĩa của từ Fixation clamps for securing sterile cov trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Kẹp giữ và đánh dấu khăn tiệt trùng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: