Extracapsular cataract extraction set là gì? Nghĩa của từ Extracapsular cataract extraction set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
179
Extracapsular cataract extraction set là gì? Nghĩa của từ Extracapsular cataract extraction set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Extracapsular cataract extraction set là gì? Nghĩa của từ Extracapsular cataract extraction set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bé dông cô mæ ®ôc thuû tinh thÓ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: