Expiratory valve là gì? Nghĩa của từ Expiratory valve trong y khoa y học y sinh là gì?

0
108
Expiratory valve là gì? Nghĩa của từ Expiratory valve trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Expiratory valve là gì? Nghĩa của từ Expiratory valve trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

van thở

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE