Exerciser chair là gì? Nghĩa của từ Exerciser chair trong y khoa y học y sinh là gì?

0
145
Exerciser chair là gì? Nghĩa của từ Exerciser chair trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Exerciser chair là gì? Nghĩa của từ Exerciser chair trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Ghế luyện tập

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE