Excavations (straight type) là gì? Nghĩa của từ Excavations (straight type) trong y khoa y học y sinh là gì?

0
125
Excavations (straight type) là gì? Nghĩa của từ Excavations (straight type) trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Excavations (straight type) là gì? Nghĩa của từ Excavations (straight type) trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bẩy thẳng

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE