Examining table with mattress là gì? Nghĩa của từ Examining table with mattress trong y khoa y học y sinh là gì?

0
171
Examining table with mattress là gì? Nghĩa của từ Examining table with mattress trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Examining table with mattress là gì? Nghĩa của từ Examining table with mattress trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bàn khám bệnh có đệm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE