Endothelium là gì? Nghĩa của từ Endothelium trong y khoa y học y sinh là gì?

0
180
Endothelium là gì? Nghĩa của từ Endothelium trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Endothelium là gì? Nghĩa của từ Endothelium trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/¸endou´θi:liəm/

(sinh vật học) màng trong

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE