Electron beam therapy là gì? Nghĩa của từ Electron beam therapy trong y khoa y học y sinh là gì?

0
159
Electron beam therapy là gì? Nghĩa của từ Electron beam therapy trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electron beam therapy là gì? Nghĩa của từ Electron beam therapy trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

xạ trị bằng chùm electron

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE