Electrocautery là gì? Nghĩa của từ Electrocautery trong y khoa y học y sinh là gì?

0
220
Electrocautery là gì? Nghĩa của từ Electrocautery trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electrocautery là gì? Nghĩa của từ Electrocautery trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/i¸lektrou’kɔ:təri/

đốt điện

dao đốt điện

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE