Electro stimulator for exclusive là gì? Nghĩa của từ Electro stimulator for exclusive trong y khoa y học y sinh là gì?

0
150
Electro stimulator for exclusive là gì? Nghĩa của từ Electro stimulator for exclusive trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electro stimulator for exclusive là gì? Nghĩa của từ Electro stimulator for exclusive trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Máy kích thích điện ngoài

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE