Electro-microscope là gì? Nghĩa của từ Electro-microscope trong y khoa y học y sinh là gì?

0
144
Electro-microscope là gì? Nghĩa của từ Electro-microscope trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Electro-microscope là gì? Nghĩa của từ Electro-microscope trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

kính hiển vi điện tử

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE