Domain là gì? Nghĩa của từ Domain trong y khoa y học y sinh là gì?

0
203
Domain là gì? Nghĩa của từ Domain trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Domain là gì? Nghĩa của từ Domain trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/dou’mein/də´mein/

Đất đai tài sản, dinh cơ, ruộng nương nhà cửa (của địa chủ…)

Lãnh địa; lãnh thổ

Phạm vi, lĩnh vực

miền, miền xác định

địa hạt

Vực (đơn vị phân loại sinh vật ở cấp cao nhất, hơn cả giới; còn gọi là siêu giới hoặc lãnh giới, lĩnh giới)

lĩnh giới

đomen

khu vực

lĩnh vực

miền

miền xác định

phạm vi

vùng

noun

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE