Diffraction là gì? Nghĩa của từ Diffraction trong y khoa y học y sinh là gì?

0
168
Diffraction là gì? Nghĩa của từ Diffraction trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Diffraction là gì? Nghĩa của từ Diffraction trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/di’fræk∫n/

(vật lý) sự nhiễu xạ

(vật lý ) sự nhiễu xạ

nhiễu xạ

sự nhiễm xạ

sự nhiễu xạ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE