Dialysis là gì? Nghĩa của từ Dialysis trong y khoa y học y sinh là gì?

0
902
Dialysis là gì? Nghĩa của từ Dialysis trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Dialysis là gì? Nghĩa của từ Dialysis trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/dai’ælisis/

Sự thẩm tách

sự thẩm tách

phép thẩm tách

thẩm tách

sự thẩm tách

sự thẩm tách

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE