Diagnostic set là gì? Nghĩa của từ Diagnostic set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
128
Diagnostic set là gì? Nghĩa của từ Diagnostic set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Diagnostic set là gì? Nghĩa của từ Diagnostic set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

thiết bị chẩn đoán

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE