Dental examination set là gì? Nghĩa của từ Dental examination set trong y khoa y học y sinh là gì?

0
156
Dental examination set là gì? Nghĩa của từ Dental examination set trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Dental examination set là gì? Nghĩa của từ Dental examination set trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Bộ khám răng đơn giản (gương , gắp , trâm,khay…)

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE