Demodulation là gì? Nghĩa của từ Demodulation trong y khoa y học y sinh là gì?

0
182
Demodulation là gì? Nghĩa của từ Demodulation trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Demodulation là gì? Nghĩa của từ Demodulation trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/di:,mɒdju’lei∫n/

sự hoàn điêu

giải điều chế

sự giải điều

sự hoàn điệu

sự tách sóng

giải điều biến

sự hoàn điều

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE