Dehumidifier là gì? Nghĩa của từ Dehumidifier trong y khoa y học y sinh là gì?

0
336
Dehumidifier là gì? Nghĩa của từ Dehumidifier trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Dehumidifier là gì? Nghĩa của từ Dehumidifier trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/di:hju:’midifaiə/

máy hút ẩm

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE