Cyclotron là gì? Nghĩa của từ Cyclotron trong y khoa y học y sinh là gì?

0
322
Cyclotron là gì? Nghĩa của từ Cyclotron trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cyclotron là gì? Nghĩa của từ Cyclotron trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/‘saiklətrɔn/

(vật lý) xyclôtron

xiclôtron

Máy gia tốc cộng hưởng từ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE