Curvilinear array là gì? Nghĩa của từ Curvilinear array trong y khoa y học y sinh là gì?

0
176
Curvilinear array là gì? Nghĩa của từ Curvilinear array trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Curvilinear array là gì? Nghĩa của từ Curvilinear array trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

đầu dò mảng cong tuyến tính

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE