Critical angle là gì? Nghĩa của từ Critical angle trong y khoa y học y sinh là gì?

0
194
Critical angle là gì? Nghĩa của từ Critical angle trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Critical angle là gì? Nghĩa của từ Critical angle trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

góc tới hạn

góc tới hạn

góc tới hạn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE