Cosine (cos) là gì? Nghĩa của từ Cosine (cos) trong y khoa y học y sinh là gì?

0
177
Cosine (cos) là gì? Nghĩa của từ Cosine (cos) trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cosine (cos) là gì? Nghĩa của từ Cosine (cos) trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

cos

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE