CORNY LÀ GÌ

 - 
(especially of jokes, films, stories, etc.) showing no new ideas or too often repeated, & therefore not funny or interesting:


Bạn đang xem: Corny là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ benh.edu.vn.Học những tự bạn cần tiếp xúc một cách lạc quan.


A more intentional (rather than implicit) discussion of the issue throughout the text might have been helpful, especially given the book"s clever (if corny) title.
There is a sort of corny materialism about it, which is inescapable, but one must see it in context.
Some of the arguments in favour of earned income relief have become very corny in the fifty years or so since it was first granted.
Perhaps the appropriate expression, if it is not too corny, is that he is displaying a fine generosity of spirit.
To borrow a corny analogy, he is using a rate of interest putter but in the context of having previously used a fiscal policy driver.
Will he try at least to lớn give sầu a positive answer instead of the same old corny comments on clinical services that he has given up khổng lồ now?
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên benh.edu.vn benh.edu.vn hoặc của benh.edu.vn University Press giỏi của những nhà cấp phép.
*Xem thêm: Monopolistic Competition Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập benh.edu.vn English benh.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Tìm Hiểu Giao Thức Arp Là Gì ? Nó Hoạt Động Ra Sao? Quang Vũ Blog

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語