Corneal ulcer là gì? Nghĩa của từ Corneal ulcer trong y khoa y học y sinh là gì?

0
1050
Corneal ulcer là gì? Nghĩa của từ Corneal ulcer trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Corneal ulcer là gì? Nghĩa của từ Corneal ulcer trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

loét giác mạc

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE