Coot là gì? Nghĩa của từ Coot trong y khoa y học y sinh là gì?

0
169
Coot là gì? Nghĩa của từ Coot trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Coot là gì? Nghĩa của từ Coot trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

/ku:t/

(động vật học) chim sâm cầm

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) old coot sư cụ

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE