Cooling water system là gì? Nghĩa của từ Cooling water system trong y khoa y học y sinh là gì?

0
234
Cooling water system là gì? Nghĩa của từ Cooling water system trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cooling water system là gì? Nghĩa của từ Cooling water system trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

hệ thống nước làm mát

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây:

 

SHARE