Cooley, sternomy spreader, for adults là gì? Nghĩa của từ Cooley, sternomy spreader, for adults trong y khoa y học y sinh là gì?

0
213
Cooley, sternomy spreader, for adults là gì? Nghĩa của từ Cooley, sternomy spreader, for adults trong y khoa y học y sinh là gì?
Đánh giá!

Nghĩa của từ Cooley, sternomy spreader, for adults là gì? Nghĩa của từ Cooley, sternomy spreader, for adults trong y khoa y học y sinh là gì? trong y khoa y học y sinh là 

Banh xương ức Cooley, dùng cho người lớn

Xem thêm từ điển y khoa, từ điển y học, từ điển y sinh anh việt tại đây: